آموزش کارکنان فرایندی است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل و ارتقای سطح اگاهی ایشان و با هدف ارتقای سطح ارائه خدمات درمانی به بیماران و کاهش خطاها با توجه به الزامات اعتبار بخشی می گردد ،سوپروایزرآموزشی نیزدرروند برنامه های آموزشی خودتغییراتی منطبق بابرنامه های اعلام شده ازسوی معاونت درمان انجام داده وبتدریچ روند آموزش ازنیازسنجی شروع شده وباتدوین  تقویم آموزشی سالانه و درون بخشی برای آموزش کارکنان براساس نیازهای آموزشی رده های مختلف پرستاری ادامه یافته است .


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  سمیرا حبیبی

  سوپروایزر آموزشی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  سمیرا حبیبی

  سوپروایزر آموزشی

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0