این واحد از لحاظ چارت سازمانی تحت نظر مدیریت مرکز  انجام وظیفه می نماید و ساعت کار این واحد از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:15 می باشد. رسالت اصلی این واحد راهنمایی ، مساعدت و تسهیل در روند درمان بیماران است و واحدي است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در جهت حل مشكلات مددجويان با توجه به حيطه وظايف و اختيارات خود تلاش مي كند.
  واحد مددکاری اجتماعی خدمات خود را در 3 مرحله   1)پذیرش  2) ترخیص   3) بعد از ترخیص   به گیرندگان خدمت ارائه می دهد.
   

  شرح وظایف واحد مددکاری بیمارستان شهدا آبیک:

  • شناسایی بیماران نیازمند خدمات حمایتی و مددکاری با راند روزانه بخش ها 
  • ارائه خدمات حمایتی به بیماران بدون سرپرست، مجهول الهویه، تحت پوشش سازمان ها و موسسات خیریه، افراد معلول، بیماران خاص و صعب العالج، موارد خودکشی، زندانی، کودک آزاری، معتاد و بی خانمان 
  • بررسی مشکالت مالی و بیمه بیماران و افزایش آگاهی بیمار نسبت به بیمه و نحوه استفاده از آن 
  • ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار 
  • ارزیابی روانی- اجتماعی با هدف شناخت وضعیت روانی- اجتماعی بیماران نیازمند به خدمات تخصصی روانشناسی و ارجاع به روانشناس بیمارستان 
  • ارتباط وجلب همکاری با منابع اجتماعی موجود در جامعه ) دولتی و غیردولتی( و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان 
  • تخفیفات پرسنل 
  • ثبت تخفیفات نیازمندان در سامانه وزارتخانه 
  • ثبت تخفیفات بیماران خاص در سامانه وزارتخانه 
  • پیگیری امور مربوط به نوزادان و بیماران رها شده در بیمارستان و هماهنگی با اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت تعیین تکلیف بیماران
  • پیگیری امور مربوط بیماران اعزامی و تماس با بیمارستان مقصد و بیمار جهت مراجعه و تسویه حساب با بیمارستان 
  • برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی 
  • مشارکت در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  الهام موسوی

  مسئول واحد مددکاری

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : روانشناسی

  الهام موسوی

  مسئول واحد مددکاری

  • تلفن : 02832880941
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0