واحد دبیرخانه تحت نظر واحد امور اداری اداره می شود.  این واحد از سیستم اتوماسیون اداری استفاده می نماید.
  هدف واحد دبیرخانه : روش صحیح وسریع مکاتبات وانتقال اطلاعات ازطریق اتوماسیون اداری
   


  شرح وظایف واحد دبیرخانه:

  • مسئول دبیرخانه رسیدگی به امور نامه ها
  • بایگان: دریافت نامه،اوراق،پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت - ثبت خلاصه مشخصات و جریان آن ها در دفتر اندیکاتور و اندیکس 
  • تفکیک ، توزیع نامه ها ، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  الهام موسوی

  مسئول دبیرخانه

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : روانشناسی

  الهام موسوی

  مسئول دبیرخانه

  • تلفن : 02832880941
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0