بیمارستانها با توجه به ماهیت و شرایط خاصی که دارند از جمله وابستگی بیماران بستری به تجهیزات پزشکی حیاتی، ناتوانی بیماران در هنگام وقوع حادثه جهت پناه و گریز، وجود دستگاههای حساس، وجود مواد خطرناک و خطرساز، در معرض انواع حوادث داخلی از جمله آتش سوزی، قطع سیستم برق و سامانه اطلاعات بیمارستان، اپیدمیها و سایر موارد قرار دارند. همچنین در صورت وقوع حوادث خارج از بیمارستان مانند تصادفات، زلزله، سیل و سایر بلایاهای طبیعی، ازدحام مصدومین و مراجعین، بیمارستانها را با چالش مواجه مینماید. لذا بیمارستان همچون شهری پرخطر، در هر لحظه مستعد حوادث است. این مهم به ویژه
  در بیمارستانهای با قدمت بیشتر و با ازدحام مراجعین از حساسیت بیشتری برخوردار است.ایجاد محیطی ایمن برای بیماران، همراهان و کارکنان مستلزم برنامه ریزی است. برنامه ریزی در راستای پیشگیری از بروز حوادث در داخل بیمارستان و کنترل و مدیریت مواجهه با حوادث و بلایای خارجی، از طریق ایجاد آمادگی و افزایش ظرفیت بیمارستان صورت میپذیرد. توجه مدیران ارشد به برنامه ریزیهای پیشگیرانه و ایجاد آمادگی در مواجهه پیش از وقوع، سرمایه گذاری ارزشمندی است که لازم است در دستور کار مدیریت و رهبری بیمارستان قرار گیرد.
  اولین مرحله برنامه ریزی مدیریت خطر، بررسی وضعیت موجود سازمان و شناسایی خطرات میباشد. مرحله بعد اولویت بندی خطرات است که توسط مدیران ارشد سازمان با در نظر گرفتن اولویتهای سازمانهای بالادستی و شرایط بیمارستان )منابع مالی، انسانی، تجهیزات و ارزشهای سازمان( صورت میگیرد.سپساقدامات پیشگیرانه جهت کنترل خطرات، تدوین و اجرایی خواهد گردید این اقدامات شامل مداخلاتی جهت حذف خطر،کاهش خطر، انتقال خطر و یا پذیرش خطر است.
   

  شرح وظایف مدیریت خطر حوادث و بلایا

  • بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه
  • تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا
  • تدوین برنامه فراخونی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده
  • نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
  • فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران
  • نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه
  • نظارت برآموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه ی مربوطه
  • نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد " امداد رسانی ، درمان و بازتوانی بیماران حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی
  • تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریتهای پزشکی
  • بررسی فضاهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امداد درمانی و درمان در زمان وقوع وقوع حوادث غیرمترقبه
  • تعیین شرح وظایف اعضای کمیته سوانح و حوادث و کارکنان مرکز درمانی در مدیریت بحران
  • تجهیز بیمارستان و واحدها و بخش های مربوط به حوادث و سوانح براساس ضوابط اعلام شده
  • در حد اعلای آمادگی مستمر مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه در این امور
  • تهیه الگوریتم جانشین مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان در حوادث غیر مترقبه
  • تشکیل تیم های امدادرسانی و آموزش های لازم در مواجهه با حوادث غیرمترقبه

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  فاطمه رادمنش

  مسئول مدیریت خطر حوادث و بلایا

  فاطمه رادمنش

  مسئول مدیریت خطر حوادث و بلایا

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0