از آنجایی که نجات جان یک انسان در دین اسلام با نجات جان تمام انسان ها برابر است .کارکنان برای ارائه خدمات به بیماران از حق وحقوقی برخوردارند که عبارتنداز:

  • حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در راستای تحقق اهداف رسالت واستراتژی
  • حق استفاده از حقوق ومزایا طبق قانون ومقررات اداری
  • حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی استعلاجی وساعتی طبق قوانین ومقررات اداری
  • حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت وتخصص
  • حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده شرح وظایف شغلی خود
  • حق برخورد از رفتار محرمانه از سوی بیمار وهمراهان در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر
  • حق رسیدگی به مسائل ومشکلات از سوی مسئولین رده بالا
  • حق انجام وظیفه در محدوده شغلی وچارچوب قانونی وعلمی
  • حق امنیت شغلی ومساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه
  • حق برخورداری از ماده 607،608،609 قانون اساسی(تمرد نسبت به مأمورین دولتی ، هتک حرمت اشخاص، حمایت قانونی در قبال تهدید وتوهین افراد)
  • حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع وقانون
  • حق برخورداری از محیط آرام وامن جهت ارائه مراقبت مطلوب
    

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0