اندازه پرونده: 505424 bytes
  اندازه پرونده: 679741 bytes
  اندازه پرونده: 230161 bytes
  اندازه پرونده: 329503 bytes
  اندازه پرونده: 346195 bytes
  اندازه پرونده: 324132 bytes

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0