منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  - درمانی استان قزوین

  ما اعتقاد داریم: 

  •  خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می شود
  •  از مهم ترین معیار های موفقیت ما جلب رضایت خدمت گیرندگان  است . ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پای بندیم
  •  ما در دانشگاه ارزشمندترین منابع سازمان هستند ،  پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان  نداریم
  •  در دستیابی به اهداف دانشگاه را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می دانیم

  همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می شود ، فراموش نخواهیم کرد :

  •  هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای بندیم
  •  نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت گیرندگان  را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم
  •  را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می دانیم
  •  پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان  را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم
  •  سازمانی را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می نمائیم
  •  اطلاعات و راهنمایی لازم را بطور کامل در اختیار خدمت گیرندگان  قرار می دهیم و از سرگردانی آنان جلو گیری می کنیم
  •  فعالیت های اداری خود را بر اساس روش مستند و مشخصی انجام می دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود
  •  صحبت ها و خواسته های خدمت گیرندگان  گوش کرده و در ارایه خدمت آنان  در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می بندیم
  •  پوشش ، گفتار و رفتار  متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد
  •  وظیفه خود می دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می رسانیم
  •  ادب ، خوش رویی  ، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می دانیم و بدان عمل می کنیم
  •  همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد
  •  همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت گیرندگان  توجه و اقدام می کنیم

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0