داروساز بیمارستان شهدا تحت نظارت كلي، وظايف حرفه اي خدمات دارويي مانند تهيه و توزيع دارو، نگهداري و نظارت بر دارو ها از لحاظ كمي و كيفي، تاثير داروهاي مختلف، عوارض جانبي ، نقش درماني و تداخلات آن ها و همچنين بررسي نسخ و اطمينان از تجويز صحيح دارو در داروخانه ها مي باشد، مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي دارويي كشور، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات داروئي و تحقيق و نظارت در اجراي عمليات آزمايشگاهي مطلوب و اصول ساخت مطلوب در واحدهاي توليدي داروئي يا سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با دارو را بر عهده دارند.


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  سارا رمضانی پور

  کارشناس امور دارویی

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : داروسازی

  سارا رمضانی پور

  کارشناس امور دارویی

  • تلفن : 02832880942
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0