واحد مدارک پزشکی دارای 2 بخش بایگانی و کد گذاری بیماری ها است و در طبه دوم بیمارستان مستقر می باشد.
  1-وظیفه بایگانی ذخیره سازی وسازماندهی وبازیابی اطلاعات بیماران واسکن پرونده های بالینی است. این بخش شامل 2 قسمت زیر است:
  الف) بایگانی سرپائی 
  ب) بایگانی بستری 
  2- وظیفه واحد کد گذاری تبدیل اطلاعات بالینی بیماران به داده های مورد نیاز پژوهش وتحقیقات با استفاده از کتاب ICD است.
   


  شرح وظایف واحد: 

  • کدگذاری تشخیص های اولیه و نهایی
  • کدگذاری علت فوت ها
  • پیگیری وتهیه فرم های مورد نیاز واحد جهت جمع آوری اطلاعات آماری
  • پیگیری و دریافت فرم های آماری تکمیل شده از تمام بخش های بیمارستان
  • محاسبه و ارائه شاخص های آماری
  • ارائه آمار ماهیانه وسالیانه از تمام فعالیت های بیمارستان
  • نگهداری سوابق فرم ها و گزارش ها طبق ضوابط مربوط
  • دریافت پرونده پزشکی کامل و ثبت در دفتر ورود پرونده
  • کنترل اوراق و حذف اوراق اضافی پرونده
  • پیگیری پرونده های ناقص به منظور تکمیل آنها توسط پزشکان
  • ثبت کد اختصاص داده شده به پرونده در برنامهHIS
  • بایگانی صحیح پرونده پزشکی طبق دستورالعمل بایگانی
  • بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی
  • پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شده است
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  شهناز امامی

  شهناز امامی

  • تلفن : 02832880935
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0