این بیمارستان در راستای استانداردهای ملی اعتباربخشی با استفاده از امکانات و پرسنل خود خدمات زیر را ارائه می کند :

  • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مطلوب برای کلیه بیماران با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود،منطبق با نیاز مراجع 
  • ارائه خدمات اورژانسی موثر و کارآمد برای بیماران، صرف نظر از توانایی آنها در پرداخت هزینه های درمان
  • توانمند سازی کارکنان، جامعه و بیماران از طریق ارائه آموزشهای کاربردی به منظور پاسخ دهی به نیازهای جدید 
  • افزایش سطح سلامت و سطح رضایتمندی جامعه از طریق بهبود مستمر کیفیت 
  • توجه به آموزش مداوم ، مهارت آموزی پرسنل و تامین نیروی انسانی در راستای ایمنی
  • تقویت روحیه همبستگی و علاقه به خدمت رسانی به بیماران در میان پرسنل 
  • بیمارمحوری و جلب رضایتمندی مراجعین
  • ایجاد رفاه و افزایش رضایتمندی پرسنل 
  • استقرار طرح تحول نظام سلامت و اعتباربخشی
  • ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای ذینفع در راستای ایجاد عدالت در سلامت 
  • بهره گیری ازدانش و تجاربه ارزشمندکادردرمانی مجرب در درمان بیماران نیازمند
    

  سیاست های بیمارستان در اینجا قرار میگیرد.


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0