آرمان ما براین است که با اتکا بر قدرت پروردگار و به مدد ایمان، وحدت کاری و تلاش گروهی کارکان بیمارستان تا سال 1405 با ارائه خدمات مناسب و بهبود مستمر کیفیت در ردیف بیمارستان های دوستدار ایمنی قرار گیرد.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0