شرح وظایف انبار مرکزی :

  •  کنترل ورود و خروج کالاها ، کالاهای موجو د درانبار (خریدقبلی ) یا خرید جدید بوسیله تدارکات به عهده انبارمیباشد
  •  نگهداری کالاهای موجود درانبار وکالاهای خریدجدید، ازنظرقراردادن درمکان های مناسب، طبقه بندی از نظرنوع جنس از وظایف مسئول انباراست
  • کدگذاری کالاهای موجود درانبار و کالاهای خرید جدید و همچنین کد استقرارکالاهای که از نظرشناسائی و محل استقرار میبایست به آسانی در دسترس باشند به عهده مسئول انبارمیباشد
  • صدورکالا از انبار، درخواست کالا از انبار دردو نسخه توسط ادارات متقاضی کالا تهیه و بوسیله رابط قسمت مربوطه جهت کدگذاری به کاردکس انبارتحویل می شود، چنانچه کالای موجودی داشته باشد مسئول انبارپس ازتکمیل فرم درخواست صدورکالا آن را به منظور اخذ امضاء های مجاز و تامین اعتباردراختیاررابط مربوطه قرارمی دهد
  • درخواست خرید، چنانچه کالاهای درخواست شده ازانبار دارای موجودی انبار نباشد نسخه اول و دوم فرم درخواست توسط انباردار به مهردرانبارموجود نیست مهورشده، نسخه اول راجهت تکمیل فرم درخواست خرید نگهداری نموده و نسخه دوم را به متقاضی جهت ثبت درسوابق تحویل میدهد مسئول انبارپس ازتکمیل فرم درخواست خرید موجودی انبارآن را جهت دستورخرید به رئیس اداره انبارها ارسال می نماید
  •  نقطه سفارش ، چنا نچه انبارفاقد موجودی ازیک یا چند قلم جنس یاقطعات باشد و یا مقدار موجودی به نقطعه شفارش تعریف شده رسیده باشدمسئول انبار موظف به تکمیل فرم درخواست خریدموجودی انباروارسال به مدیرتدارکات وانبارها جهت اقدامات بعدی میباشد
  • مجوز خروج ، فرم مجوز خروج کالا از انبار براساس فرم درخواست و صدور کالا تحویل رابط میگردد تا کالا را از درب اصلی انبارخارج نمایند، چنانچه کالا، یا تجهیزات، ابزار آلات و اموال جهت تعمیریا موارد دیگرلازم باشد که ازشرکت خارج گردد فرم مجوزخروج کالا ازشرکت توسط مدیرتدارکات و انبارها صادرمی شود
  •   برگشت کالا به انبار، تمامی واحدهای شرکت اقلام مازاد خود را به انبارتحویل داده ، مسئول انبار بعد از کنترل ظاهری و شمارش تعداد دریافتی ، فرم برگشت کالا به انبارراتکمیل و پس از امضاء فرم توسط خودش و رئیس اداره انبارها کالایاد شده تحویل انبارشده و به موجودی انباراضافه می شود
  •  انبارگردانی ، درپایان هرسال مالی انبار موظف است انبارگردانی را با نظارت امورمالی که یک نفر ازافراد خود را به عنوان نماینده امورمالی که انبارگردانی زیرنظرایشان صورت می گیرد ونماینده حراست وبا همکاری تعدادی ازپرسنل شرکت کارانبارگردانی صورت گرفته ونتیجه این انبارگردانی تا قبل ازپایان فروردین سال بعد ازطریق امورمالی به انبار اعلام خواهدشد .

  شرح وظایف انبار دارویی :

  • نیاز سنجی وسفارش اقلام موردنیازوتحویل به موقع ان به بخش های درمانی
  • کنترل ورودی وخروجی کالا از انبار
  •  پیگیری درخواست های خرید؛پاسخگویی به بخش ها؛کنترل موجودی انبار
  • رسید وثبت فاکتورهای خرید وحواله های خروجی درسیستم  HIS بیمارستان وسیستم نظام نوین مالی
  • قیمت گذاری تجهیزات مصرفی وتعهدات بیمه ای
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  هاشم خجسته

  مسئول انبار

  هاشم خجسته

  مسئول انبار

  • تلفن : 02832880942
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0