رعايت حقوق گیرندگان خدمت از منظر پاسخگويی به بیمار و خانواده او، يکی از کلیدی ترين محورهای نسل نوين اعتباربخشی است.با توجه به رشد آگاهی بیماران و مراجعین، و نیز رسالت مهم بیمارستان در امر پاسخگويی و مسئولیت پذيری، برنامه ريزی و نظارت دقیق مسئولان در خصوص صیانت از حقوق بیماران، امری ضروری و اجتناب ناپذير است. استانداردهای رعايت حقوق گیرندگان خدمت بر پايه اصول شرعی، حرفهای و قانونی تبیین شدهاند و تحقق آنها مستلزم اهتمام ويژه تیم حاکمیتی، مديريت اجرايی، کمیته اخلاق پزشکی و رعايت اصول اخلاق و رفتار حرفهای از سوی پزشکان، پرستاران و ساير کارکنان بیمارستان میباشد. ضمن آنکه رضايت ذهنی اغلب گیرندگان خدمت، بسیار متاثر از نوع رفتار کارکنان و فرهنگ پاسخگويی و مسئولیت پذيری بیمارستان است. لذا رعايت حقوق بیمار و خانواده او قطعا يکی از موثرترين معیارها در تعیین اعتبار يک بیمارستان محسوب خواهد شد.
  *مهمترین نکته درواحد گیرندگان خدمت بیمارستان شهدا ، رضایتمندی بیماران می باشد.
   

  شرح وظایف حمایت از گیرنده خدمت:

  • بازدید میدانی از بخش های بالینی و واحدهای پاراکلینیکی و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی 
  • رضایت سنجی ازبیماران وارائه گزارش بصورت فصلی به تیم مدیریت اجرایی ومعاونت درمان بعد از تجزیه وتحلیل 
  • رضایت سنجی ازهمراهان وارائه گزارش بصورت شش ماهه به تیم مدیریت اجرایی بعد از تجزیه وتحلیل 
  • تدوین خط مشی و دستور العمل و روش اجرایی اخالق بالینی و حقوق گیرندگان خدمت وبازبینی ساالنه 
  • برگزاری کمیته اخالق بالینی و حقوق گیرندگان خدمت هر ماه 
  • تدوین کتابچه وپمفلت جهت راهنمای مراجعین 
  • پیگیری تسهیالت حمایتی بیماران ومراجعین 
  • پیگیری امکانات رفاهی بیماران ومراجعین 
  • تالش در پیاده سازی استاندارهای اعتبار بخشی در مرکز و جلب رضایت ارباب رجوع 
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  پریسا رمضانی

  مسئول حمایت از گیرنده خدمت

  پریسا رمضانی

  مسئول حمایت از گیرنده خدمت

  • تلفن : 02832880936
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0