اندازه پرونده: 431211 bytes
  اندازه پرونده: 426100 bytes
  اندازه پرونده: 324132 bytes
  اندازه پرونده: 254113 bytes
  اندازه پرونده: 257814 bytes

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0