مجموعه ای است از واقعیتها اصول و تئوریهایی که با تأمین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد که با واحدهای مختلف ارتباط دارد و وظایف برنامه ریزی بمنظور اجرای دستورالعمل ها روش و رویه های مالی را در مرکز انجام داده و بمنظور انجام تجزیه و تحلیل هزینه ها و درآمدها و ارائه گزارش های مالی و روشن شدن وضعیت بیمارستان را بعهده دارد که مسئول امور مالی در رأس آنها نظارت کلی بر این امور را بعهده دارد .
  اعم وظایف آن تهیه و تنظیم اسناد حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان براسا احکام صادره ، تجزیه و تحلیل اسناد هزینه که در راستای پیشبرد اهداف بیمارستان اعمال شده است و ثبت و پرداخت آن براساس روش های نوین مالی که به محض وقوع تا مراحل پرداخت در سیستم ثبت و ضبط می گردد و دارای چارت سازمانی 1. مسئول امور مالی 2. حسابدار 3. حسابدار درآمد می باشد .
  شرح وظایف واحد صندوق بیمارستان :

  •  دریافت وجه نقد از بیماران
  •  تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری
  • محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه
  •  جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستان 
  • راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین 
  •  واحد پذیرش  در شیفت شب
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  محمد آئینی

  عامل امور مالی

  • تحصيلات : کارشناسی

  محمد آئینی

  عامل امور مالی

  • تلفن : 02832880941
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0