دوران

  لطفا صبر کنید ...

  الهام مافی

  مدیر پرستاری

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  الهام مافی

  مدیر پرستاری

  • تلفن : 02832880936
  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  مریم حسنی

  سوپروایزر بالینی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  مریم حسنی

  سوپروایزر بالینی

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  معصومه علی محمدی

  سوپروایزر بالینی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  معصومه علی محمدی

  سوپروایزر بالینی

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  لیلا حمزئی

  سوپروایزر بالینی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  لیلا حمزئی

  سوپروایزر بالینی

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  سمیرا حبیبی

  سوپروایزر بالینی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  سمیرا حبیبی

  سوپروایزر بالینی

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  کریم احمدخانی

  سوپروایزر بالینی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  کریم احمدخانی

  سوپروایزر بالینی

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0