بهداشت حرفه اي بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند سبب آسيب يا بيماري شده و بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. در همين راستا واحد بهداشت حرفه اي از آذر سال 1400 با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء ايمني و سلامت شغلي كاركنان و استقرار سنجه هاي اعتبار بخشي، در بيمارستان شهدا راه اندازي شده و با حضور يك كارشناس فعاليت مي كند.


  شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای:

  • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی 
  • نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
  • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
  • بازدید از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
  • تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
  • نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل 
  • ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
  • ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
  • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
  • تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  فاطمه عباسی

  مسئول بهداشت حرفه ای

  • تحصيلات : کارشناسی

  فاطمه عباسی

  مسئول بهداشت حرفه ای

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0