مساله ایمنی بیمار جز یکی از مهمترین موارد مورد توجه نظام هاي سلامت بخصوص در کشورهاي توسعه یافته می باشد. 
  آمارهاحاکی از آن است که درصدغیر قابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم هاي بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و مشکلی بر مشکلات اولیه آنها افزوده می شود ، اما فعالیت هاي سیستمیک و  نظام مندي درجهت کاهش این موارد بخصوص در کشورهاي در حال توسعه موجود نمی باشد  بنابراین      پیشنهاد سازمان بهداشت ،جهانی و سازمان هاي پیشرو  در این خصوص ایجاد یک  نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرآیندهاي ارتقاي ایمنی بیمارجهت کاهش این عوارض و پاسخگویی مناسب به افراد صدمه دیده می باشد که از طریق استقرار فرهنگ    ایمنی بیمار وایجاد سازوکارهاي مناسب سازمانی امکان پذیر می باشد. این امر موجب کاهش هزینه ها، افزایش رضایتمندي در بین مشتریان و ایجاد یک جامعه سالم خواهد گردید. فرهنگ ایمنی ماحصل ارزش هاي فردي و گروهی ، نگرش ها، ادراك ها ، صلاحیت هاي و الگوهاي رفتاري است که تعهد، روش و مهارت یک سازمان را از نظر مدیریت ایمنی بیان می نماید.
   

  شرح وظایف واحد ایمنی بیمار 

  • گزارش فعالیتها به مسئول فنی/ ایمنی و فعالیت زیر نظر وی و رونوشت به کلیه بخشها/واحدها و اطلاع کلیه کارکنان از آن
  • هماهنگی با مسئول فنی/ایمنی بیمار در تمامی اقدامات
  • بازدیدهای برنامهریزی شده با مشارکت مسئولان بخشها/واحدها و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت ایمنی بیمار
  • بررسی مخاطرات و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و اجرای راهکارها بر مبنای آن
  • نیاز سنجی از کارکنان بالینی و پشتیبانی جهت طراحی و برگزاری دورههای آموزشی مربوط به ایمنی بیمار
  • انجام ممیزیهای دورهای ایمنی بیمار
  • مشارکت در تدوین شاخصهای ایمنی بیمار
  • پایش شاخصهای ایمنی بیمار و گزارش نتایج و تيلیل دورهای موانع بازدارنده به مسئول فنی/ایمنی بیمار
  • حضور و مشارکت فعال در کمیتهها به ویژه کمیته مر و میر، انتقال خون و ...
  • مشارکت در برنامهریزی و ارتقا گزارش وقایع ناخواسته
  • هماهنگی برای برگزاری جلسات تيلیل ریشهای وقایع ناخواسته
  • مشارکت با واحدها/ بخشهای مرتبط در زمینه اقدامات اصلاحی خطاها و وقایع ناخواسته به منظور پیشگیری از وقوع مجدد وقایع مشابه
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  مریم روستاکار

  مسئول واحد ایمنی بیمار

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  مریم روستاکار

  مسئول واحد ایمنی بیمار

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0