02832895251

  تعریف حراست:
  حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد . از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.

  بطور کلی فعالیت واحد حراست بیمارستان در چهار حوزه ذیل تعریف می شود:

  • معاونت حفاظت پرسنلی
  • معاونت حفاظت فیزیکی
  •  معاونت حفاظت اسناد
  • معاونت حفاظت

   
  شرح وظایف حفاظت پرسنلی

  • جلوگیری از نفوذ و  توطه عوامل بیگانه داخلی و خارجی 
  • ارائه خدمات اموزشی و توجه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی
  • عدم نظر در زمینه نقل و انتقالات و تغییر محل جغرافیای خدمت کارکنان دستگاه
  • شناسایی عوامل ایجاد نارضایی مردم و کارکنان دستگاه
  • تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی
  • تعیین صلاحیت پرسنل برای انتخاب شاغل حساس
  • تعیین صلاحیت پرسنل جهت مسافرت خارج از کشور
  • تعیین صلاحیت پیمانکاران
  • صدور بخش نامه دستور العمل در حقوق رعایت موارد امنیتی
  • شناسایی فرصت ها. تهدید ها. تخلفات. اسیب ها
  • شناسایی کانون های بحران وعوامل نارضایتی
  • اتخاذ تدابیرلازم درراستای پیشگیری از
  • بروز عوامل ایجاد نارضایی
  • تشکیل کانون بحران
  • تهدید های امنیتی
  • دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله
  • ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه
  •  

  شرح وظایف اسناد

  • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه و مخازن سوالات
  • حراست از اسناد و بایگانی تنظیم پرسنلی
  • جلوگیری از افشاء غیر مجاز تذاکرات و صورت جلسه ها
  • دریافت اسناد و مدارک محرمانه از سازمانهای مختلف و حراست از آنها
  • صدور کارت تردد و شناسای پرسنل
  • بازگشایی مناقصه ها و مزایده ها و نظارت کامل بر حسن اجرای آنها
  •  

  حفاظت فیزیکی

  • برنامه ریزی ماهیانه سیستم نگهبانی یک بخش ها واحدهای مربوطه
  • نظارت بر کار حفاظت فیزیکی و امور اداری و کاری مربوطه
    

  شرح وظایف مسئول واحد حراست:
  نام مسئول واحد : جناب آقای محمد نریمانی

  • استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل، و مدارك محرمانه
  • برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي
  • تهيه و ابلاغ بخشنامه ها، آيين نامه ها، مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعمل هاي حفاظتي لازم و نظارت بر
  • حسن اجراي آنها و ارايه پيشنهادات اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روش هاي حراستي
  • برنامه ريزي و تأمين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسي هاي مستمر به منظور
  • حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارايه گزارش لازم
  • رمز و اقدام به تهيه مفاتيح رمز و نظارت بر تغيير و تعويض به موقع و ارايه توصيه هاي لازم به منظور پيشگيري از كشف آنها
  • تنظيم ماشين رمز و تغيير سيستم داخلي آن در مواقع ضروري
  • دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و حراست از آنها براساس مقررات مربوط
  • كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارش مورد لزوم
    

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0