محمد بخشی

سرپرست امور عمومی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02832880936
تحصيلات : 
کارشناسی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
مدیریت دولتی
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.0.20.0
V6.0.20.0