روش اجرایی ویزیت درمانگاه صبح و عصر:

    • ویزیت با وقت قبلی انجام می پذیرد.

    فرایند دریافت نوبت


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0